Rheoli Newid

Fe fynychais hyfforddiant ‘Change Management ‘ yn ddiweddar. Yn sicr mi oedd hi’n gyfle euraidd i ystyried yr holl newidiadau a fu yn y byd addysg yng Nghymru.

Mae newid yn digwydd ym mhob maes ar bob lefel. Meddyliwch am athro yn dechrau ysgol newydd. Mae’r athro yn deall yn iawn beth yw ysgol ac felly mae e’n ymwybodol o beth sydd o’i flaen fodd bynnag mae’r ansicrwydd wrth gyrraedd yr adeilad newydd yn rhoi’r teimlad ych yn y bola ac mae unrhyw sicrwydd am ddeall beth yw diwrnod ysgol yn diflannu ac yn ei le mae teimlad o rwystredigaeth h.y. dim yn teimlo’n gymwys am y swydd ac yn hollol anymwybodol o beth i ddisgwyl. Gan ddilyn y graff isod, mae hyn yn arwain at ‘dip ac yn y byd rheoli newid dyma’r dip addysgiadol. Yna, mae’r athro yn cyfarwyddo gyda’r dosbarth newydd a dros yr wythnosau cynnar, mae perthynas yn datblygu ac er ei fod mewn ysgol newydd, dysgu ac addysgu yw sylfaen ei waith, felly, yn gymwys ond efallai yn ansicr o’i werth yn y sefydliad newydd. Erbyn hanner tymor ar ôl ffurfio perthynas gyda disgyblion a staff mae’r athro yn gymwys ac yn sefydlog ac yn ei farn ef yn anymwybodol bod y newid yma wedi digwydd ac o fewn cyfnod byr mae’r athro yn rhan allweddol o dîm yr ysgol. Yn Saesneg, unconsciously competent. Ar ôl bod ar daith llawn ansicrwydd a chwestiynu pob dim, yr ydym yn cyrraedd nôl at gychwyn y siwrne.

Mae hyn yn cael ei esbonio mewn modd gwahanol ar y cyswllt isod. Yr wyf yn ddiolchgar i’r awdures am roi caniatad i ddefnyddio’r graff emoji sydd yn esbonio effaith newid i’r dim.

https://kakiewrites.wordpress.com/2016/03/08/individual-response-to-change-management/

Nawr, petai fod rhywun yn darllen fy erthygl, yr wyf eisiau ichi ystyried y graff uchod mewn cyd-destun y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Sioc– Cyflwyno’r syniad ‘Dyfodol Llwyddiannus ‘ ac awgrymu bod ni, athrawon, bydd yn ysgrifennu’r cynnwys.

Gwadu– Ni fydd hyn byth yn digwydd…..pie in the sky….(Mae nifer o athrawon dal yma).

Rhwystredigaeth– ond mae ysgolion arloesol yn gwybod mwy na ni ac yr ydym yn atebol i gwricwlwm 2008.

Iselder – Mae’r cwricwlwm newydd yn syniad da ond ni fydd hi byth yn digwydd fel mae pawb yn ceisio dweud.

Ymrwymiad– Ie ond…..mae’r cwricwlwm newydd yn ymwneud gydag addysgeg effeithiol…ydy fy addysgeg yn effeithiol? Gallaf ffocysu ar un neu ddau agwedd.

Nawr gyda’r uchod, yr wyf yn edrych o safbwynt athro nid rheolwyr ysgol ond mae yna dadl i awgrymu eu bod nhw ar union yr un daith.

Penderfyniadau – Yr ydym yma ar hyn o bryd hynny yw beth fydd y camau cynnydd? Sut mae’r cynnwys yn edrych? Serch hynny, gall athro penderfynu ar addysgeg effeithiol ar lawr y dosbarth. Wrth wneud hyn bydd y 4 diben ar waith.

Integreiddio – Y Cwricwlwm ar waith…..OND i’r athro nawr, addysgeg effeithiol ar waith, y 4 diben yn fyw yn ei ddosbarth a safonau’n dangos cynnydd.

Cynnal Safonau – Dyma’r her i bob ysgol ar bob achlysur dim ots beth yw’r cwricwlwm. I wneud y gorau dros bob plentyn yw nod pob ysgol. Fodd bynnag, bydd y cwricwlwm newydd ar waith ac yn esblygu o fewn pob sefydliad erbyn inni gyrraedd yma.

Model o fyd busnes yw rheoli newid ac fe ddysgais sut gymaint ar yr hyfforddiant gan @AgileMelanie ond beth ddaeth i’m meddwl yw’r ffaith bod hon yn bosib. Mae cyfle euraidd i wneud y cwricwlwm yn llwyddiant ond bydd angen bod yn amyneddgar a deall bod ansicrwydd, anawsterau a rhwystrau yn mynd i ddigwydd ond yn yr un modd mae hi’n bosib goresgyn pob un.

Dros yr wythnos diwethaf cyhoeddwyd dau ddogfen allweddol,

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/arloesir-cwricwlwm-mewn-ysgolion-cynradd

A gwaith ymchwil ar sail camau cynnydd,

http://athrofa.cymru/cy/2018/06/01/dilyniant-dysgu-i-gymru/

Maent yn bwysig i ddarllen y dogfennau er mwyn parhau ar ein siwrne o newid ond gyda’r ddealltwriaeth bod y newid yn rhan o broses a fydd yn arwain at welliant i bob disgybl dros Gymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.