Cwricwlwm Newydd Cymru….Ydyn ni’n barod?

Fe es i i gynhadledd Llywodraeth Cymru gyda ffocws ar gynnydd y cwricwlwm erbyn hyn. Hoffwn rannu ambell syniad gennych.

Roedd yr athro Mark Priestley,

 https://mrpriestley.wordpress.com/

@MarkRPriestley wedi gofyn y Cwestiwn beth yw cwricwlwm? Ei harbennigedd yw’r maes mapio’r cwricwlwm.

Mae’r gwaith yn digwydd ar sawl haen:

Yna, mae angen ystyried pam ein bod yn newid a phwrpas neu weledigaeth dros y newid. 

Nid oes angen edrych at gwricwlwm y gorffennol er mwyn ffurfio a chreu cwricwlwm y dyfodol. Rydym yn anelu at ddatblygu sgiliau disgyblion i sicrhau mynediad at fyd gwaith, datblygu creadigrwydd a ffocysu ar feddwl. 

Beth fydd y cynnwys? Pa fath o ddarpariaeth? Beth fydd arwyddocâd addysgeg? Pa fath o asesu?

Mae pob maes dysgu a phrofiad yn creu fframwaith i’r cwricwlwm ond ffocws y gynhadledd oedd y 4 diben.

Ydych staff yn ymwybodol o’r 4 diben?

Ymddiheuriadau bod yr ysgrifennu mor fach ond wrth ddadlwytho fe allwch wneud yn fwy. Dyma brif ffocws y cwricwlwm.Beth yw’r 4 diben? Sut maent yn gallu bod ar waith yn eich ysgolion?

Mewn brawddegau syml,

Mae hi’n bwysig i ystyried y 4 diben mewn cyd-destun sefydlu sefydliad dysgu. Dyma beth mae adolygiad yr OECD yn dangos gan gynnig ateb effeithiol ar sail gwreiddio’r 4 diben: 

Yn syml, gan sefydlu sefydliad sy’n dysgu bydd staff yr ysgol yn gallu cymryd y naid i ddeall sut i feddwl yn arloesol,  yn greadigol ac yn adeiladol. Pam adeiladol? Yn fy marn i, er mwyn i’r cwricwlwm bod yn effeithiol bydd angen sicrhau camau cynnydd a chredaf fydd datganiad am hyn yn yr Haf. 

Mae’r llun uchod yn dangos yn glir y siwrne sydd o’m blaenau yng Nghymru. Fel yr ydych yn gallu gweld, y 4 diben yw canolbwynt y cwricwlwm newydd.

Un peth sydd ddim yn amlwg ar y llun yw’r Gymraeg. Mae Cymraeg yn eistedd yn y maes dysgu a phrofiad Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. Fodd bynnag beth sydd ddim mor glir i sefydliadau Saesneg yw’r ffaith bod y cwricwlwm newydd yn cynnwys disgwyliadau i ddysgu Cymraeg ar draws pob maes. Fel rhan o lythrennedd bydd angen dysgu’r Gymraeg yn drawsgwricwlaidd.

Er mwyn gwneud y Cwricwlwm newydd yn llwyddiant mae rhaid i bawb gweithio fel tîm,

Mae pawb gyda llais a barn a dyma’r adeg i wneud cyfraniad. Mae’r ysgolion arloesol yn dechrau rhannu’r siwrne y maent wedi ac yn cymryd. Un peth sydd yn sicr, mae pob un yr wyf wedi clywed yn rhannu profiadau i gyd wedi cychwyn gyda’r 4 diben ac yna ymlaen i’r 12 egwyddor o addysgeg. Dyma ein hamser ni i ddangos i’r holl fyd ein bod yn barod i gymryd un cam ar y tro, goresgyn rhwystrtrau a ffurfio’r cwricwlwm yr ydym eisiau er mwyn rhoi’r cychwyn gorau posib i bob plentyn. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.