Cymraeg yn y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth 

Diddorol a phleser ydoedd i ddarllen am bwysigrwydd yr Iaith Gymraeg yn y safonau newydd sydd yn cael eu hargymell yn y ddogfen o dan ymgynghoriad. 

Yn gyntaf maent yn cyfeirio at y Gymraeg yn y gwerthoedd:

Mae athrawon yn arddangos safonau proffesiynol uchel o ran gwerthoedd, ymagweddau ac arferion addysgu.

Iaith a diwylliant Cymru – 

Mae pob athro yn pwysleisio’n gyson ei bod yn hollbwysig hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru. Caiff dysgwyr eu helpu i feithrin sgiliau ym mhob maes dysgu ac achubir ar bob cyfle i ymestyn sgiliau a chymhwysedd dysgwyr.

Efallai bod angen cymryd eiliad i ystyried y frawddeg allweddol,

i feithrin sgiliau ym mhob maes dysgu

Nid oes sôn am Famiaith neu ail iaith mae’r ffocws ar y Gymraeg yn ymddangos ym mhob maes dysgu yn y Cwricwlwm newydd. Maent yn dilyn y cysyniadau o ddilyn continiwwm yn yr iaith. 

Mae pob athro yn pwysleisio’n gyson ei bod yn hollbwysig hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru. Caiff dysgwyr eu helpu i feithrin sgiliau ym mhob maes dysgu ac achubir ar bob cyfle i ymestyn sgiliau a chymhwysedd dysgwyr.

Nid oes lle i osgoi cyfeirio’n uniongyrchol at ddiwylliant ein gwlad. Ni fydd ambell dathliadau megis Eisteddfod yn digonol. Mae rhaid bod y diwylliant yn rhan hanfodol o weledigaeth pob ysgol yng Nghymru.

O dan addysgu maent eto yn cyfeirio at y ffaith bod disgwyliadau i bob athro derbyn mynediad i’r proffesiwn gydag oleiaf lefel cychwynol yn yr Iaith. 

Ceir ymrwymiad i ddatblygu sgiliau personol gam wrth gam, o ran defnyddio’r Gymraeg.

Mae’r Pwyslais cam wrth gam yn cyfleu disgwyliadau parhaus. Hynny yw, bydd disgwyl i athrawon parhau i gynyddu sgiliau.

Mae’r athro’n gweithredu i ganfod cyfleoedd i ddefnyddio ei ddealltwriaeth a’i sgiliau Cymraeg, ac i ehangu’r ddealltwriaeth honno a’r sgiliau hynny.

Nid dysgu’r Iaith yn unig sydd yn bwysig felly ond y defnydd o’r Iaith yn y dosbarth ac nid mewn gwersi Cymraeg yn unig. Dyma’r frawddeg hanfodol imi,

i ganfod cyfleoedd i ddefnyddio ei ddealltwriaeth

Ond beth am safonau arweinyddiaeth?

Hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru – 

Mae arweinwyr yn gosod esiampl i ddysgwyr, cydweithwyr a’r gymuned drwy ymrwymiad cadarnhaol i fwynhau dysgu Cymraeg.

Ymrwymiad cadarnhaol sydd yn allweddol yn fy marn i. Ydy’r frawddeg yn digon cryf? Beth yw diffiniad ‘cadarnhaol’? Efallai bod modd diffinio r frawddeg yn bellach ond yn sicr mae hi’n bwysig i ddeall bod disgwyliadau ar arweinwyr i hyrwyddo’r Iaith Gymraeg fel rhan o

Rolau Arweinyddol ffurfiol

Yna mae’r safonau yn cyfeirio at ddisgwyliadau yn y defnydd o’r Iaith,

Mae arweinwyr yn ceisio ac yn manteisio ar bob cyfle i werthfawrogi a hyrwyddo diwylliant Cymru a chynyddu’r defnydd a wneir o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

Y  frawddeg holl bwysig yw,

 cynnyddu’r defnydd………sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. 

Wrth gwrs i ysgolion Cyfrwng Cymraeg, mae hyn yn digon syml ac yn sicr dydy’r safonau ddim yn adlewyrchu’r egwyddorion Ysgolion Cyfrwng Cymraeg yn y defnydd o’r Iaith fodd bynnag mae Llywodraeth Cymru yn ffurfioli’r disgwyliadau yn ysgolion cyfrwng Saesneg. O hyn ymlaen, bydd disgwyl i bob Arweinydd y dyfodol yn Nghymru nid yn unig hyrwyddo diwylliant ein gwlad ond i fodelu defnydd o’r Iaith ac achub ar bob cyfle i ddefnyddio’r Iaith.

Gyda’r safonau proffesiynol, mae’r Iaith Gymraeg yn derbyn cydnabyddiaeth a phetai’r safonau yn cael eu mabwysiadu bydd Statws ein hiaith yn codi. Cymerwch y cyfle ichi fynegi eich barn gan gyfrannu at yr ymgynghoriad:

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/safonau-proffesiynol-newydd-ar-gyfer-addysgu-ac-arweinyddiaeth

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.