Adroddiad Estyn: Rhan 4: Siarter Iaith

Byddaf yn cyflwyno’r Siarter Iaith i ysgolion Canolbarth y De. Dyma sylwadau Estyn:

Siarter ar gyfer y Gymraeg 

Mae ‘Siarter Iaith Gymraeg’ Cyngor 

Sir Gwynedd yn fframwaith a 

ddefnyddir i hyrwyddo’r defnydd o’r 

Gymraeg gan ddisgyblion mewn 

cyd-destunau cymdeithasol. 

Mae’r Siarter yn pwysleisio 

pwysigrwydd cynnwys y gymuned 

ysgol gyfan, gan gynnwys rhieni a 

llywodraethwyr, wrth nodi, cytuno 

a mapio’r camau datblygu a’r 

strategaethau i gynyddu’r defnydd 

o’r Gymraeg gan y disgyblion mewn 

cyd-destunau gwahanol.

Datblygwyd y fframwaith yn y lle 

cyntaf tua thair blynedd yn ôl, ac ers 

hynny cafodd ei roi ar waith mewn 

ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 

ar draws yr holl awdurdodau lleol 

yng Ngogledd Cymru. Eleni, mae’r 

fframwaith yn cael ei gyflwyno 

mewn awdurdodau lleol ledled 

Cymru trwy gonsortia rhanbarthol.

Yn ystod y broses gychwynnol 

mae disgyblion Blwyddyn 3-6 

yn llenwi holiadur ar-lein yn rhoi 

manylion ynglŷn â’u defnydd o’r 

Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth, 

ar yr iard chwarae a thu allan i’r 

ysgol. Mae’r holiadur hefyd yn 

gofyn am farnau disgyblion ynglŷn 

â’u hagweddau tuag at y Gymraeg. 

Mae’r data’n rhoi gwaelodlin sy’n 

galluogi ysgolion i nodi’r agweddau 

y mae angen iddynt ganolbwyntio 

arnynt, a datblygir y rhain wedyn yn 

flaenoriaethau ar gyfer eu cynlluniau 

gweithredu. Mae disgyblion yn 

ailadrodd yr holiadur tua blwyddyn 

yn ddiweddarach, gan alluogi’r ysgol 

i arfarnu cynnydd. 

Mae bron pob un o’r ysgolion sy’n 

gysylltiedig â defnyddio’r Siarter 

yn llwyddo i gynyddu defnydd 

disgyblion o’r Gymraeg mewn ystod 

o gyd-destunau cymdeithasol. 

Eleni, fe wnaeth 35 o adroddiadau 

arolygu ysgolion cynradd gydnabod 

fod y broses yn cyfrannu at wella’r 

safonau a gyflawnir gan ddisgyblion 

yn eu medrau llafar.

http://moodle.cynnal.co.uk/course/view.php?id=397&lang=en
Mae’r cyswllt uchod yn mynd i fod o fudd I bob ysgol sydd yn cychwyn ar y daith.

            

http://cymraeg.gov.wales/news/index/arwyr-siarter-iaith?lang=cy

Mae’r Siarter Iaith yn her hynod o gyfer ousted sydd eisoes wedi derbyn cydnabyddiaeth am wella defnydd yr Iaith Gymraeg tu hwnt i’r dosbarth a thu hwnt i furiau ysgol. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.