Adroddiad Estyn: Rhan 2: Llythrennedd yn yr Ysgol Gynradd.

on

Llythrennedd: 

Cyfnod Sylfaen:

Mae medrau llythrennedd 

disgyblion yn parhau i wella. Mae 

llawer o ddisgyblion y Cyfnod 

Sylfaen yn siarad yn hyderus gan 

ddefnyddio geirfa ddiddorol ac 

maent yn defnyddio’u medrau 

darllen yn dda i gefnogi eu dysgu.

Llefaredd:

Yng nghyfnod allweddol 2, mae 

safonau llythrennedd yn dda 

mewn rhyw ddwy ran o dair o 

ysgolion a arolygwyd. Mae’r 

rhan fwyaf o ddisgyblion yn 

defnyddio’u medrau llefaredd 

yn effeithiol, er enghraifft, 

pan fyddant yn cyflwyno dadl 

resymedig ar fuddion Masnach 

Deg.

Darllen:

Maent yn cymhwyso’u 

medrau darllen lefel uwch yn dda 

i godi gwybodaeth allweddol yn 

gyflym mewn gwersi mathemateg 

wrth ddatrys problemau a 

osodir mewn geiriau. Mewn 

rhyw un o bob deg ysgol, mae 

diffyg her mewn deunyddiau 

darllen a chadw’n haearnaidd at 

gynlluniau darllen yn effeithio’n 

negyddol ar fwynhad disgyblion 

o ddarllen.

Ysgrifennu:

Lle mae medrau 

ysgrifennu disgyblion yn dda, 

maent yn dangos balchder yn 

eu gwaith, gan ei ailddrafftio a’i 

fireinio. Mewn un o bob pum 

ysgol, mae ansawdd yr ysgrifennu 

a chyflwyniad yn anghyson ar 

draws yr ysgol.

Gormod o daflenni gwaith:

Yn yr ysgolion 

hyn, mae gorddefnyddio taflenni 

gwaith yn atal disgyblion rhag 

cyflwyno’u gwaith yn annibynnol 

ac yn greadigol yn aml. Nid 

yw llawer o ddisgyblion yn 

defnyddio’u gwybodaeth am sain 

geiriau i sillafu’n fwy cywir.

Nid oes neges annisgwyl ac unwaith eto mae gorddefnydd o daflenni gwaith yn rhwystro safonau llythrennedd ar draws yr ysgol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.