Anelu@ragoriaeth

Ddoe fe ges i’r fraint o fynychu cynhadledd gyntaf, Ffederasiwn Ysgolion Cymraeg yn ein hardal ni sef Consortiwm y De. Gweledigaeth Teg sef Pennaeth yn ein hardal sydd wedi arwain at y gynhadledd. Ei brwdfrydedd ac egni i gydweithio gydag eraill, rhannu syniadau a rhoi llais i Ysgolion Cymraeg sydd wedi ein harwain ni.

Credwch neu beidio, mae 1/7 Ysgol yn yr ardal sef Caerdydd, RCT, Merthyr, Pen-y-bont ac wrth gwrs y Fro, yn Ysgol Gynradd Gymraeg! Mi oedd sôn am reswm i ddathlu, wel wrth ystyried canlyniadau’r cyfrifiad diwethaf, roedd hyn yn sicr yn rheswm i ddathlu.  Mae’r Iaith Gymraeg yn fyw yng nghymoedd y De, trefi a Phrifddinas ein gwlad.

Cychwynnodd y diwrnod gydag Arweinydd ein consortiwm, Hannah Woodhouse, yn Trafod data Ysgolion Cymraeg. Efallai am y tro cyntaf yn fy ngyrfa, sydd yn eithaf hir erbyn hyn, dyma’r tro cyntaf ddarllenais ddata am Ysgolion Cymraeg yn unig. Heb fynd ar ôl y data, beth oedd yn fy nharo yw pa mor dda yr ydym yn llwyddo mewn sawl maes ond wrth gwrs teitl y diwrnod oedd anelu@ragoriaeth.

Fe ddaeth Barry Rees, sef Cyfarwyddwr Addysg Ceredigion i drafod sut maent yn llwyddo i gyrraedd rhagoriaeth. Y neges yn glir oedd y gallu i drafod data ar sail lefel y plentyn. Does dim amheuaeth bod trafodaethau tebyg i hyn yw’r allwedd at symud Ysgolion ymlaen hynny yw, credaf fod angen ystyried anghenion pob plentyn. Anodd iawn ydyw i anghytuno gydag unrhywun sydd yn rhoi’r ffocws ar blant yn yr ysgol. Diddorol ydoedd i glywed sut mae Ceredigion yn defnyddio sgôr safonol profion Cenedlaethol i roi ffocws ar ymyraethau i ddisgyblion.

Y nesaf i siarad oedd Rhys Howard Hughes, sef aelod o gonsortiwm y Gogledd sef GWE. Fel Pennaeth Cae Top, roedd ganddo ethos a gweledigaeth syml ond effeithiol, mae Ysgol hapus yn arwain at lwyddiant. Cytunaf gyda hyn. Mae plant gyda gwen yn fwy parod i weithio, yn cwympo mas yn llai ac efallai yn fwy pwysig yn barod i geisio. Fel roedd Rhys yn awgrymu, mae ceisio yn rhan bwysig o fywyd plant ac athrawon. Mae’r hyder i gymryd risg a gwneud camgymeriadau yn galluogi pawb i ddysgu a gwella. Yn fy marn i, ei brif neges oedd bod angen i bawb deall taw safonau Dysgu ac Addysgu sydd yn cael yr effaith mwyaf ar safonau pob plentyn yn eich Ysgol.

Ar ôl egwyl fe glywsom gan Rhian Griffiths, Dirprwy Bennaeth Bro Morgannwg am ba mor anodd ond buddiol ydyw i sefydlu HWB yn eich Ysgol. Bydd hi’n werth cysylltu gyda’r Ysgol am fanylion pellach am y cyrsiau sydd ar gael gan gynnwys, rhaglen i gyfoethogi Addysgu. Yna fe siaradodd Rhydian Lloyd am 5 Ysgol sydd wedi gweithio gyda’i gilydd i greu pecyn sillafu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a 4. ‘Step Star’ yw enw’r rhaglen sillafu. Gwaith ymarferol sydd yn cael effaith yn y dosbarth!

Geraint Rees o’r Cynulliad cafodd y slot ar ôl cinio ac fe aethom nôl mewn amser at yr wythdegau a genedigaeth y Cwricwlwm gwreiddiol yn 88. Prif neges y sgwrs imi oedd y pwyslais ar sut mae pawb yn bositif am adroddiad Donaldson a sut mae cyfle euraidd gan Gymru i ffurfio Cwricwlwm pwrpasol ac unigryw. Yn syml agenda Cymru yn y byd addysg yw,

Dysgwyr Uchelgeisiol
Cyfranwyr Mentrus
Dinasyddion Egwyddorol
Unigolion Iach

Fe aeth ymlaen i sôn am bwysigrwydd datblygiad proffesiynol,

Datblygu’r Cwricwlwm
Datblygu Staff
Datblygu Darpar Staff
Datblygu arweinyddion

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd maeth, mae Cymru yn ceisio ffurfio Polisi Addysg gyda phob dot wedi cysylltu. Mae rhaid imi fod yn onest a dweud un o’r prif ofidion sydd gen i yw’r cyllid ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol staff ein hysgol.

Daeth Roy Noble i gloi’r gynhadledd. Roedd e’n wych ac yn sicr aeth pawb adre gyda gwen ar ôl gwrando ar ei straeon arbennig. Eto fe ddaeth neges gref ymysg yr hwyl, y parch oedd ganddo at ein gwaith. Fel cyn pennaeth, roedd e’n gallu uniaethu gyda ni ond yn yr un modd roedd e’n edmygu ein hymdrechion yn erbyn llif o rwystrau i wneud ein gorau dros bob plentyn.

Diolch i bawb a wnaeth helpu Teg i baratoi a chreu cynhadledd arbennig. Newidiais enw’r Dydd erbyn y diwedd i anelu@MrBlueSky ar ôl trafodaeth am ELO, ac mae hyn i ddweud diolch i Teg,

Anelu@MrBlueSky,
Dros y Byd i gyd,
Anghofiwch Horace Wimp
A throi’r cefn
Ar bob dim sydd yn cael ni lawr
Gan ddathlu’r hud rhyfeddol
A cheisio cyrraedd Xanadu
Gan gofio codi’r ffôn
A roc a rôl yw’r Brenin!

Fel dwedodd Teg ar y cychwyn, rydym yn gryfach gyda’n gilydd!

Mr Blue Sky!

2 Comments Add yours

  1. Diolch yn fawr am rannu eich profiadau. Mae’n braf clywed negeseuon positif. Mae eich pryderon am gyllid yn sail gofid i bawb dw i’n credu. Hefyd, dw i wir yn gobeithio na wnaiff anelu at cysondeb o ran safonau dysgu ac addysgu troi yn unffurfiaeth yn dilyn gwaith yr ysgolion arloesi.

  2. erthom1 says:

    Diolch mawr i chi am rannu erthygl mor wych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.